خرید اینترنتی آموزش اتوکد

آموزش اتوکد

آموزش ترفندهاي اتوكد

۱-دستور UNDEFINE

با دستور مي‌توان دستورات توكاراتوكد را به فهرست دستورات تعريف نشده فرستاد و از اجراي آنها جلوگيري كرد. مثلاً اگه بخواهيد فرماني مانند فرمان Lineرا به فهرست دستورات تعريف نشده بفرستيد كافيه تايپ كنيد Undefineو اينتر بزنيد و بعد در پاسخ به درخواست فرمان نام فرماني كه ميخواهيد بنويسيد:
Command: UNDEFINE
Enter command name: line
از اون به بعد ديگه فرمان Lineبه هيچ وجه اجرا نمي شه نه از طريق خط فرمان، نه از طريق منو و نه از طريق نوار ابزار يا الياس.
البته چنانچه قبل از هر دستوري يك نقطه قرار دهيد حتي اگر آن دستور در ليست دستورات تعريف نشده باشد نيز اجرا مي‌شود. يعني مي توان در خط فرمان تايپ كرد
Command: .l
از دستور REDEFINEنيز براي خارج كردن دستورات از ليست مذكور و اجراي عادي آنها استفاده مي‌شود.

۲-ذخيره كردن تنظيمات شخصي
هر كسي براي خود يك سري تنظيمات شخصي در نرم افزار اتوكد دارد. مثل تنظيمات رنگ صفحه، تنظيم Layout ها، تنظيم Save و تنظيمات ديگر. ما مي تونيم اين تنظيمات را ذخيره كرده و در مواقع لازم آنها را اعمال كنيم. (مثلا وقتي كه دوباره اتوكد نصب ميكنيم، يا وقتي كه كاربر ديگري تنظيمات ظاهري نرم افزار را تغيير داده است). با اين روش ساده هر كسي ميتواند تنظيمات خاص خود را داشته باشد و از آنها استفاده كند. اين كار باعث افزايش سرعت كاربر مي شود.

براي اين كار بعد از تنظيمات دلخواه، پنجره Option را باز كرده در قسمت Profiles دكمه Export را زده و فايل تنظيمات را در محل دلخواه ذخيره مي كنيم. براي باز خواني اين تنظيمات، پنجره Option را باز كرده و در قسمت Profiles دكمه Import را زده و تنظيمات را بازخواني مي كنيم.
۳-اندازه گذاري صحيح در ايزومتريك مجازي

كساني كه ترسيمات سه بعدي را در ايزومتريك مجازي انجام داده اند ، مي دانند كه با استفاده از دستورات رايج اندازه گذاري ، نمي توان اندازه گذاري اي انجام داد كه خطوط امتداد آن ، هم امتداد خطوط ۳۰ در جه ي ترسيمات ايزومتريك باشد. براي استفاده از اندازه گذاري مناسب در اين ترسيمات از دستور obliqueدر نوار ابزار dimensionاستفاده مي گردد بدين صورت كه ابتدا اندازه گذاري معمولي خط مورد نظر را با دستور alignedانجام داده سپس دستور obliqueرا اجرا كرده و ابتدا خط اندازه را انتخاب و اينتر و در پايان دو نقطه بر روي امتداد خطي كه مي خواهيم ،خط امتداد به موازات آن ترسيم گردد را انتخاب مي كنيم. بدين ترتيب ، خطوط امتداد خط اندازه در جهت مناسب تغيير جهت مي دهند.

دستوارت اتوكد با استفاده از كيبورد

۳A ==> 3DARRAY
۳DO ==> 3DORBIT
۳F ==> 3DFACE
۳P ==> 3DPOLY
A ==> ARC
ADC ==> ADCENTER
AA ==> AREA
AL ==> ALIGN
AP ==> APPLOAD
AR ==> ARRAY
-AR ==> -ARRAY
ATT ==> ATTDEF
-ATT ==> -ATTDEF
ATE ==> ATTEDIT
-ATE ==> -ATTEDIT
ATTE ==> -ATTEDIT
B ==> BLOCK
-B ==> -BLOCK
BH ==> BHATCH
BO ==> BOUNDARY
-BO ==> -BOUNDARY
BR ==> BREAK
C ==> CIRCLE
CH ==> PROPERTIES
-CH ==> CHANGE

CHA ==> CHAMFER
CHK ==> CHECKSTANDARDS
COL ==> COLOR
COLOUR ==> COLOR
CO ==> COPY
CP ==> COPY
D ==> DIMSTYLE
DAL ==> DIMALIGNED
DAN ==> DIMANGULAR
DBA ==> DIMBASELINE
DBC ==> DBCONNECT
DC ==> ADCENTER
DCE ==> DIMCENTER
DCENTER ==> ADCENTER
DCO ==> DIMCONTINUE
DDA ==> DIMDISASSOCIATE
DDI ==> DIMDIAMETER
DED ==> DIMEDIT
DI ==> DIST
DIV ==> DIVIDE
DLI ==> DIMLINEAR
DO ==> DONUT
DOR ==> DIMORDINATE
DOV ==> DIMOVERRIDE
DR ==> DRAWORDER
DRA ==> DIMRADIUS
DRE ==> DIMREASSOCIATE
DS ==> DSETTINGS
DST ==> DIMSTYLE
DT ==> TEXT
DV ==> DVIEW
E ==> ERASE
ED ==> DDEDIT
EL ==> ELLIPSE
EX ==> EXTEND
EXIT ==> QUIT
EXP ==> EXPORT
EXT ==> EXTRUDE
F ==> FILLET
FI ==> FILTER
G ==> GROUP
-G ==> -GROUP
GR ==> DDGRIPS
H ==> BHATCH

-H ==> HATCH
HE ==> HATCHEDIT
HI ==> HIDE
I ==> INSERT
-I ==> -INSERT
IAD ==> IMAGEADJUST
IAT ==> IMAGEATTACH
ICL ==> IMAGECLIP
IM ==> IMAGE
-IM ==> -IMAGE
IMP ==> IMPORT
IN ==> INTERSECT
INF ==> INTERFERE
IO ==> INSERTOBJ
L ==> LINE
LA ==> LAYER
-LA ==> -LAYER
LE ==> QLEADER
LEN ==> LENGTHEN
LI ==> LIST
LINEWEIGHT ==> LWEIGHT
LO ==> -LAYOUT
LS ==> LIST

LT ==> LINETYPE
-LT ==> -LINETYPE
LTYPE ==> LINETYPE
-LTYPE ==> -LINETYPE
LTS ==> LTSCALE
LW ==> LWEIGHT
M ==> MOVE
MA ==> MATCHPROP
ME ==> MEASURE
MI ==> MIRROR
ML ==> MLINE
MO ==> PROPERTIES
MS ==> MSPACE
MT ==> MTEXT
MV ==> MVIEW
O ==> OFFSET
OP ==> OPTIONS
ORBIT ==> 3DORBIT
OS ==> OSNAP
-OS ==> -OSNAP
P ==> PAN

-P ==> -PAN
PA ==> PASTESPEC
PARTIALOPEN ==> -PARTIALOPEN
PE ==> PEDIT
PL ==> PLINE
PO ==> POINT
POL ==> POLYGON
PR ==> PROPERTIES
PRCLOSE ==> PROPERTIESCLOSE
PROPS ==> PROPERTIES
PRE ==> PREVIEW
PRINT ==> PLOT
PS ==> PSPACE
PTW ==> PUBLISHTOWEB
PU ==> PURGE
-PU ==> -PURGE
R ==> REDRAW

RA ==> REDRAWALL
RE ==> REGEN
REA ==> REGENALL
REC ==> RECTANG
REG ==> REGION
REN ==> RENAME
-REN ==> -RENAME
REV ==> REVOLVE
RO ==> ROTATE
RPR ==> RPREF
RR ==> RENDER
S ==> STRETCH
SC ==> SCALE
SCR ==> SCRIPT
SE ==> DSETTINGS
SEC ==> SECTION
SET ==> SETVAR
SHA ==> SHADEMODE
SL ==> SLICE
SN ==> SNAP
SO ==> SOLID
SP ==> SPELL
SPL ==> SPLINE
SPE ==> SPLINEDIT
ST ==> STYLE
STA ==> STANDARDS
SU ==> SUBTRACT
T ==> MTEXT
-T ==> -MTEXT
TA ==> TABLET
TH ==> THICKNESS
TI ==> TILEMODE
TO ==> TOOLBAR
TOL ==> TOLERANCE
TOR ==> TORUS
TP ==> TOOLPALETTES
TR ==> TRIM
UC ==> UCSMAN
UN ==> UNITS

-UN ==> -UNITS
UNI ==> UNION
V ==> VIEW
-V ==> -VIEW
VP ==> DDVPOINT
-VP ==> VPOINT
W ==> WBLOCK
-W ==> -WBLOCK
WE ==> WEDGE
X ==> EXPLODE
XA ==> XATTACH
XB ==> XBIND
-XB ==> -XBIND
XC ==> XCLIP
XL ==> XLINE
XR ==> XREF
-XR ==> -XREF

Z ==> ZOOM

مهمترينهاي اتوكد
Dli+Inte

اندازه گذاري خط صاف (linear dim)

Dal+Inter

اندازه گذاري تحت زاويه (aligned dim)

Ddi+Inter

اندازه گذاري قطر دايره(diameter dim)

Dra+Inter

اندازه گذاري شعاع دايره (radius dim)

Dan+Inter

اندازه گيري زاويه (angular dim)

Dco+Inter

اندازه گذاري متداول (continue dim)

Dba+Inter

اندازه گذاري روي هم (baseline dim)

Dor+Inter

اندازه گذاري مختصاتي (ordinate dim)

Dce+Inter

تعيين نقطه مركز كمان (center mark)

D+Inter

سبك اندازه گذاري (dim. style)

Ln+Inter

مشاهد اندازه طول خط (Lengthen)

LE+Inter

ترسيم فلش اندازه (quick leader)
RE+Inter

دستور اصلاح نقشه (Regen)

AA+Inter

دستور محاسبه مساحت ((Area

A+Inter

دستورترسيم كمان (Arc)

DI+Inter

دستوراندازه گيري طول (Distans)

SP+Inter

دستوراملا درست نوشته (Spelling)

SPL+Inter

دستورترسيم خط مايل (Spline)

Cha+Inter

دستور پخ زدن (Chamfer)

EL+Inter

دستور ترسيم بيضي (Ellipse)

ED+Inter

دستور تصحيح كردن (Edit)

PU+Inter

دستور پاك سازي لايه (Purge)

SC+Inter

دستور مقياس دادن (Scale)

RO+Inter

دستور چرخاندن (Rotate)

POL+Inter

دستورترسيم چند ضلعي (Polygon)

MA+Inter

دستور هم رنگ كردن (MatchPro)

Exp+Inter

مشاهده تاريخ ترسيم (Export)
C+Inter

دستورترسيم دايره (Circl)

M+Inter

دستورحركت دادن ((Move

L+Inter

دستورترسيم خط (Line)

S+Inter

دستورتغييرطول (Strech)

H+Inter

دستورهاشورزدن (Hatch)

U+Inter

دستوربرگشت (Undo)

TR+Inter

دستوركوتاه كردن (Trim)

EX+Inter

دستورامتداد دادن (Extend)

E+Inter

دستور پاك كردن (Erase)

F+Inter

دستور منحني زدن (Fillet)

T+Inter

دستور تايپ كردن (Mtext)

Z+Inter

دستور بزرگنمائي (Zoom)

ZA+Inter

دستور بزرگنمائي كلي (Zoom All)

MI+Inter

دستور آينه كردن (Mirror)

B+Inter

دستور يكي كردن (Block
Ctrl+ Shift+S

دستور As Save كردن

Ctrl+S

دستور Save كردن

Ctrl+C

دستور Copy كردن

Ctrl+X

دستور Cut كردن

Ctrl+V

دستور Paste كردن

Ctrl+A

دستور انتخاب كلي ترسافيمات

Ctrl+N

دستور باز كردن صفحه جديد

Ctrl+O

دستور باز كردن پنجره Open

Ctrl+P

دستور Plot گرفتن

Ctrl+Q

دستور خارج شدن از اتوكد

U

دستور Undo كردن

Ctrl+Y

دستور Redo كرد

منبع: http://online-architect.ir


برچسب‌ها: ،


۰۹:۵۵:۴۳ | نويسنده : اتوكد | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :